PRIVACY


Deze privacyverklaring is opgesteld als uitvloeisel op de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ welke op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Het Amsterdam Chapter Holland, hierna te noemen ACH, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het ACH houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit doel en de bijgehouden persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

•De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

•Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als ACH zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van  onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze Membership Officer via jaap@amsterdamchapter.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door het ACH verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

•De verenigingscontributie (passende bij de juiste lidmaatschapsvorm) te kunnen innen;

•Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

•Voornaam;

•Voorletters;

•Achternaam;

•E-mailadres;

•Postcode;

•Woonadres;

•Telefoonnummer;

•Geboortedatum;

•IBAN-rekeningnummer (indien Incassomachtiging is afgegeven);

•Indicatie Vrijwaringsverklaring.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens, die u aan ons geeft, zullen nimmer aan derden worden verstrekt.

Wij maken thans gebruik van de volgende partijen:

•Internet provider Fishtank voor het hosten van onze internetsite https://www.amsterdamchapter.nl;

•Facebook voor het hosten van onze open en besloten facebookpagina;

•De ING-bank voor het incasseren van de jaarcontributie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan waarmee we een Verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Het ACH bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens per ultimo van het jaar van beëindiging gewist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

•Alle personen, die namens het ACH van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

•We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

•Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

•We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

BEELDMATERIAAL

Binnen het ACH worden regelmatig foto’s en/of video´s gemaakt waarop leden en toeschouwers mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Dit materiaal wordt onder meer gebruikt op de website/social media en als wervings- en voorlichtingsmateriaal.

Gezien de hoeveelheid beeldmateriaal is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor toestemming en/of publicatie.

Het ACH gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht er bezwaar zijn tegen het gebruik van een bepaalde foto of video, dan zal deze op verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Onze richtlijnen:

Als personen niet gefotografeerd willen/mogen worden dan wordt dit gerespecteerd.

Bij een expliciete vraag om mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen laat ACH de ouder(s) of voogd van leden tot 16 jaar een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.

INTERNETBELEID

Het ACH verzamelt en bewaart de volgende informatie over je als je de Amsterdam Chapter website bezoekt: naam van het domein dat je toegang geeft tot het internet (bijvoorbeeld hetnet.nl, als je verbinding krijgt via die provider); de datum en de tijd waarop je de website bezoekt; en het internetadres van de website waarop je onze website hebt geopend. Het Amsterdam Chapter gebruikt deze informatie om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van de site bij te houden. Daardoor kan de het Amsterdam Chapter de website beter afstemmen op de leden en de prospectieve leden.

Het Amsterdam Chapter zal geen identificeerbare informatie over je verwerven als je onze website bezoekt, tenzij je ervoor kiest om die informatie te verstrekken. Als je beslist om informatie over je e-mailadres, je registratie of andere persoonlijke informatie via het internet te verzenden, dan doe je dit uit vrije wil.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

BESTUUR AMSTERDAM CHAPTER HOLLAND

Sponsorss